Teenused

SÕIDUEKSAM

Sõidueksamile on oodatud eelkõige autokoolide lõpetajad, kes tahavad oma sõiduoskusi proovile panna erapooletu ja autokoolist sõltumatu hindaja juures.

B-kategooria autojuhi sõidueksamit hindab kogenud ja usaldusväärne eksamineerija. Sõidueksamil hinnatakse juhi ohutust ja riske vältivat käitumist, iseseisvat liikluses toimetulekut, sõiduki valitsemist ja käsitsemist, teiste liiklejatega arvestamist ning juhi vastutustundlikkust.

Meie keskuses läbitud sõidueksam annab sulle põhjaliku ülevaate sinu ettevalmistusest autokoolis. Sõidueksam toimub meeldivas ja asjalikus õhkkonnas suurte kogemustega eksamineerija juuresolekul. Sõidueksami lõppedes saad ka ise aktiivselt osaleda oma oskuste hindamisel, kus koos eksamineerijaga arutate, analüüsite ja hindate äsja toimunud sõidueksamit. Selle tulemusena saad sa teada oma tugevatest külgedest juhina ning samuti ka veel arendamist ja harjutamist vajavatest elementidest, kui neid on. Sõidueksam toimub nii asulavälistel teedel, kus sõidukiirused on suuremad ning erineva liiklustihedusega asulateedel. Sõidueksami kestuseks liikluses (sõidueksam toimub asula- ja asulavälistel teedel) on 45-60 minutit, millele lisandub veel 10-12 minutit auto ohutuse kontrolli ja eksami sissejuhatava osa läbiviimiseks (eksami sisu tutvustus ja hindamise põhimõtted) ning 10-15 minutit hindamiseks ja kokkuvõtte tegemiseks (tagasiside, analüüs, nõustamine). Seega kestab kogu sõidueksam ca 80 minutit.

Sõidueksamil kontrollitakse:

•       sõidu alustamist pärast parkimist, peatumist ja seismajäämist
liikluses;
•       sõitmist sirgel teel ja kurvis; vastassuunas lähenevatest sõidukitest
möödumist, sh nendest möödumist kitsal teel;
•       ristmikele lähenemist ja nende ületamist (ringliiklusega, reguleeritud
ja reguleerimata ristmikud);
•       pöörete sooritamist (parem-, vasak- ja tagasipöörded);
•       sõiduraja vahetamist;
•       asulavälistel teedel sõitmist ning kiirendus- ja aeglustusradade
kasutamist; liiklusvooluga ühinemist ja liiklusvoolus sõitmist;
•       möödasõitu teistest liikuvatest sõidukitest (kui see on võimalik) ja
möödumist ning ümberpõikamist;
•       ülekäiguradade ja raudteeülesõidukohtade ületamist,
ühissõidukipeatustest möödumist ning sõitmist tõusul või langul;
•       sõidu lõpetamist (vajalike ettevaatusabinõude rakendamine sõidukist
väljumisel);
•       harjutuste/manöövrite sooritamist, kus eksamineeritaval tuleb
sooritada kolm manöövrit allpool toodud harjutusest, kusjuures vähemalt
üks harjutus peab olema tehtud tagasikäigul:

•       sõiduki parkimine manöövriga (kohustuslik harjutus);
•       piiratud alal (näiteks sõiduteel) tagasipööramine (kohustuslik
harjutus);
•       tagurdamine otsesuunas või kurvi mööda;
•       sõiduki parkimine rööpselt (näiteks parkimine sõidutee ääres)
•       täpne pidurdamine kuni auto seiskumiseni.

Sõidueksami hindamine:

Sõidueksami hindamisel pööratakse erilist tähelepanu sellele, kas eksamineeritav oskab käsitleda ja juhtida sõidukit ohutult ja teisi liiklejaid arvestavalt. Siia kuulub kohanduv, kindel ja ohutu juhtimisstiil, tee- ja ilmastikuolude arvestamine, muu liikluse arvestamine, teiste liiklejatega arvestamine ning ettenägelikkus.

Eksamineerija hindab:

 • sõiduki valitsemist ja käsitsemist;
 • liikluses toimetulekut;
 • ohutunnetust;
 • teiste liiklejatega arvestamist;
 • keskkonnasäästlikku sõitmist.

Sõidueksamil hinnatakse veel…

…sõiduki valitsemist mitmesugustes olukordades ja eri kiirustel ja kindlat teelpüsimist (n sõitmisel kurvides, pööretel jm, valides sobiva ja ohtu sõidukiiruse arvestades tee- ja ilmaolusid);

…tähelepanelikkust ja liikluse jälgimist (sh kaasliiklejate tegevuse etteaimamine, tahavaatepeeglite kasutamine, erinevate liiklusolukordade märkamine)

…teeandmise kohustust ja sõidueesõigust;

…sõiduteel paiknemist ja sõiduraja vahetamist;

…piki- ja külgvahe hoidmist;

…sõidukiiruse järgimist; sõidukiiruse kohandamist vastavalt ilmastiku- ja liiklusoludele ja kui see on kohane, siis sõitmist kuni riigisisese piirkiiruseni (eksamil kuni 90 km/h); sellise kiirusega sõitmine, et oleks võimalik peatuda nähtaval vabal teelõigul; kiiruse kohandamist vastavalt samalaadsete liiklejate kiirusele.

…fooride, liiklusmärkide, teekattemärgistuste ja muude märguannete arvestamist:

…õiget ja õigeaegset suunamärguande andmist;

…tähelepanelikkust teiste liiklejate suunamuutmise ning märguannete andmise suhtes;

…õigeaegset aeglustamist, pidurdamist või seisma jäämist vastavalt olukorrale; ettenägelikkust.

Olulised kõrvalekalded või liiklusoht sõidueksamil

Kui eksamineerija märkab olulist kõrvalekallet liiklusreeglite nõuete täitmisest ja tunnetab liiklusohtu, siis on eksamineerijal õigus eksam katkestada. Sellisteks tõsisteks kõrvalekalleteks on:

 • foori või reguleerija keelava märguande eiramine;
 • jalakäija või teise liikleja ohustamine;
 • teeandmise kohustuse nõude eiramine;

liiklusohtliku olukorra tekitamine ja eksamineerija sekkumise vajadus eksamineeritava juhtimisse.

Muud olulised kõrvalekalded:

 • vasakpöördel reastumine vastassuunavööndisse;
 • sõiduraja vahetamine liiklusolukorda jälgimata;
 • möödasõidu sooritamine kohas, kus see pole lubatud;
 • keelumärgi „Sissesõidu keeld“ nõude eiramine.

Hetkel toimub sõidueksamite läbiviimine ainult MTÜ Sõidueksamikeskuse koostööpartneritele.

Lugupeetud autokooli esindaja, hakka meie koostööpartneriks!

Võta meiega ühendust ja saada e-kiri aadressile: info@eksamikeskus.ee

Kuidas sõidueksamit edukalt sooritada?

Konsultatsioon ja nõustamine (edaspidi koolitus) teemal „Kuidas sõidueksamit edukalt sooritada“

Pakume personaalset abi liikluseksamiteks valmistumisel ning samuti eksamiteks vajalikke teadmisi ja oskusi, et liikluseksamid õnnestuksid hästi.

Teemad:

 • juhi koolitus ja sõidupraktika;
 • eksamiks valmistumine;
 • keskendumine;
 • eksamiärevus ja -hirm;
 • enesehinnang ja motivatsioon;
 • eksamineerija roll ja tegevus sõidueksami ajal;
 • ülevaade sõidueksami sisust ja eksami läbiviimisest;
 • sõidueksami hindamine ja tagasiside andmine;
 • sõidueksami näitlikustamine reaalses liikluses (sõitmine ühel võimalikul eksamimarsruudil), kus koolitaja on ise juhi rollis ja annab põhjaliku ülevaate eksamil toimuvast.

Koolitus annab põhjaliku ülevaate sõidueksamil kehtivatest nõuetest ja eksamil toimuvast, mis aitab koolitusel osalejal motiveeritult vastu minna riiklikule sõidueksamile.

Koolituse kestvus: 2×45 min. Koolituse teises pooles toimub sõidueksami näitlikustamine reaalses liikluses.

Koolituse hind: 60 € (individuaalne koolitus ühele inimesele)

30€ (grupi suurus kuni 3 inimest)